Sprostowanie

8 stycznia 2021 Wyłącz przez administrator

Publikujemy sprostowanie. Ze względu na obowiązujące przepisy możemy odnieść się do niego dopiero w kolejnej publikacji, co też uczynimy.

***

Sprostowanie
W związku z treścią artykułu „Przekazano nam, że samozapłon jest tu kwestią czasu. A wtedy może dojść do katastrofy ekologicznej” opublikowanego w dzienniku Katowice Dziś na portalu internetowym katowicedzis.pl w dniu 10 grudnia 2020 roku, imieniem Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwracamy uwagę na następujące nieścisłe lub nieprawdziwe informacje i fakty:
Nieprawdziwa jest informacja o tym, że od przejęcia przez spółkę miejską od prywatnego dzierżawcy na rosła tam góra nielegalnie zwiezionych odpadów. Na składowisko odpadów trafiają bowiem wyłącznie odpady wskazane w decyzjach wydanych na prowadzenie składowiska, Co znajduje swoje potwierdzenie w kartach przekazania odpadów rejestrowanych w systemie BDO.
Nieprawdą jest, iż odpady przywożą samochody bez wymaganych oznaczeń. W tym zakresie wskazać należy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie transportu pozostaje po stronie transportującego i nie ma wpływu na legalność transportu.
Nieprawdziwa jest informacja o tym, że na samochodach przywożących odpady na składowisko widniały rejestracje niemieckie. W systemie rejestracji dostaw Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie widnieje żadna dostawa przywieziona przez pojazd na niemieckich tablicach rejestracyjnych.
Nieprawdą jest stwierdzenie, że gmina Bytom zapłaciła zadośćuczynienie dzierżawcy za odebranie od niego składowiska. W rzeczywistości w związku z ustaniem obowiązywania umowy dzierżawy przed upływem okresu na jaki została zawarta, SG Synergia przeniosła na rzecz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp zoo wszelkie prawa do wykorzystania poniesionych nakładów, a Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp zoo dokonała z tego tytułu zapłaty na rzecz SG Synergia kwoty ustalonej pomiędzy stronami.
Nieprawdą jest, iż na to wysypisko powinny być przywożone odpady już po segregacji w instalacji oraz to, iż przywożone jest na nie wszystko zmieszane. W tym względzie podkreślić trzeba, iż na składowisko odpadów trafiają wyłącznie odpady wskazane w decyzjach wydanych na prowadzenie składowiska tj. pozwoleniu zintegrowanym oraz instrukcji prowadzenia składowiska, co znajduje swoje potwierdzenie w kartach przekazania odpadów rejestrowanych w systemie BDO. Na składowisko przyjmowane są odpady pochodzące z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wśród dostawców, z którymi są podpisane umowy, są tacy, którzy prowadzą instalację komunalną. Reszta umów to przewoźnicy pozyskujący odpady pochodzące z mechanicznej obróbki nienadające się do dalszego przetwarzania.
Nieścisła jest jest informacja o tym, że „zwały śmieci są składowane bez tak zwanych warstw przekładowych”. Zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem zintegrowanym na składowisku prowadzony jest odzysk odpadów w procesie R3 oraz R5, zamiast używania innych materiałów do budowy warstw izolacyjnych. Grubość warstwy wynosi 0,3 m, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 15%. Do warstwy przekładkowej stosowane i przyjmowane były odpady o kodach 17 01 01; 17 01 02; 17 01 07; 17 05 04.
Nieprawdą jest, że złożone są tu odpady, których nie ma w zezwoleniu, co mogłaby zostać wykazane w trakcie kontroli. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z dniem otwarcia składowiska otrzymał dostęp do monitoringu wizyjnego, ma więc stałą możliwość obserwacji składowiska i nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nie jest prawdą, aby na teren składowiska były przywożone odpady inne niż bezpieczne. Na składowisko przyjmowane są odpady wskazane w instrukcji prowadzenia składowiska oraz pozwoleniu zintegrowanym. Na składowisko nie są przyjmowane odpady niebezpieczne.
Nieprawdziwa jest informacja o tym, aby na składowisku prowadzonym przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp zoo nie było studni odprowadzających gazy. Odgazowanie składowiska jest wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523). Na terenie składowiska znajduje się 5 studni odgazowujących.
Nie jest prawdą, iż samozapłon i pożar mogą być tylko kwestią czasu. Składowisko odpadów wyposażone jest w dwie kamery termowizyjne z detektorem dymu monitorujące eksploatowaną kwaterę składowiska. W dniu 3 grudnia 2020 roku została przeprowadzona kontrola straży pożarnej, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
Nie jest prawdą, aby Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. nie zdawało sobie sprawy, że szykuje wielkie ognisko, tym bardziej nie jest prawdą, aby szykowało toksyczne ognisko. Podkreślamy, iż na składowisko odpadów trafiają wyłącznie odpady wskazane w decyzjach wydanych na prowadzenie składowiska. Składowisko odpadów jest wyposażone w kamery termowizyjne z detektorem dymu monitorujące eksploatowaną kwaterę składowiska. Kamery te służą wczesnemu wykrywaniu zagrożenia pożarowego.
Nie jest prawdą, że kwatera jest już na ukończeniu. Eksploatacja na czwartej kwaterze została rozpoczęta 24 sierpnia 2020 roku. Powierzchnia kwatery wynosi 314 400 metrów sześciennych. Od momentu otwarcia do 30 listopada 2020 roku przyjęliśmy około 45 tys. Mg odpadów, w decyzji jest dopuszczone 80 tys. Mg/ rok. Planowana ilość odpadów, która zostanie przyjęta do zapełnienia całej kwatery wyniesie około 314 tys. Mg. Jest więc ona zapełniona dopiero w około 14%.