Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego.

Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego.

16 listopada 2023 Wyłączono przez administrator

Katowice zwyciężyły w kategorii miasto na prawach powiatu tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Urząd Statystyczny w Katowicach. Nagrody wręczono w środę 15 listopada, w gmachu Sejmu Śląskiego. 

– To ważne dla Katowic wyróżnienie, gdyż pod uwagę brane są bardzo konkretne kryteria, które świadczą o tym jak rozwija się dane miasto czy gmina. W przypadku Katowic podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wydatki na oświatę i kształcenie młodzieży stanowią ponad 30% wszystkich wydatków miasta. W przyszłym roku dołożymy ponad 450 milionów złotych, których nie pokrywa subwencja oświatowa, bo chcemy by dzieci i młodzież mogły korzystać z wysokiego poziomu kształcenia. Współpracujemy z biznesem, by zadbać o miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na koniec września stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła zaledwie 1,1%, a oferta spędzania czasu wolnego jest bogata w liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dziękuję Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz partnerowi merytorycznemu rankingu – Urzędowi Statystycznemu w Katowicach za zaangażowanie w rozwój samorządu i troskę o niego. Ranking daje możliwość weryfikacji czy wszystko idzie we właściwym kierunku – dodaje prezydent.   

W województwie śląskim to trzecia edycja rankingu. Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 wskaźników, takich jak: dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca, poziom zadłużenia, wyniki egzaminu ósmoklasisty, migracja ludności czy wydatki na oświatę i szkolenia urzędników oraz przyrost naturalny. Utworzony wskaźnik rankingowy ocenia siłę rozwojową gminy w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony). 

Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2023 organizowany był w tym roku po raz trzeci wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Inicjatywa ta ma na celu pobudzić dyskusję na temat rozwoju społecznego gmin, miast naszego województwa, w oparciu o obiektywne wskaźniki statystyczne, pokazujące stan faktyczny rozwoju gmin naszego regionu. Celem Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – mówi Anna Jakubowska, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, współorganizatora rankingu. 

Katowice były bezkonkurencyjne w swojej grupie, jeśli chodzi o wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, to kwota 19 943,83 zł na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. Stolica województwa śląskiego zajęła też pierwsze miejsce w kategorii dot. liczby podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. – z liczbą 324 podmiotów. W przypadku dochodów własnych budżetu per capita w latach 2020–2022 Katowice zajęły drugą lokatę osiągając pułap 5 432,81 zł. Również drugą lokatę miasto uzyskało w kategorii dot. udziału środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r. (2,05%). 

Ze wskaźnikiem 4,061 Katowice zajęły pierwszą lokatę w rankingu miast na prawach powiatu. Tuż za stolicą województwa znalazły się Gliwice (3,733), Bielsko-Biała (3,667), Tychy (3,504), Żory (3,022), Rybnik (2,930), Dąbrowa Górnicza (2,552), Świętochłowice (2,543), Częstochowa (2,424), Jaworzno (2,418). 

W przypadku tego Rankingu, organizatorzy ocenie poddają wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników. W tym roku Katowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. W pozostałych kategoriach zwyciężyły Ożarowice (gminy do 20 tys. mieszkańców) oraz Tarnowskie Góry (gminy powyżej 20 tys. mieszkańców). W dodatkowej kategorii – Lider zmiany – nagrodzona została gmina Bojszowy. Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jestwyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Fot. K. Kalkowski, UMK.

Materiał powstał we współpracy z miastem Katowice.