Katowice: Ludzie walczą o swoje mieszkania. Mogą one stać się własnością rodziny, której przed laty zabrano ziemię.

Katowice: Ludzie walczą o swoje mieszkania. Mogą one stać się własnością rodziny, której przed laty zabrano ziemię.

20 czerwca 2020 Wyłączono przez administrator

Na os. Kokociniec odbyło się spotkanie mieszkańców. Cytujemy: „…którzy w poczuciu niesprawiedliwości i nie równego traktowania lokatorów, podejmują wspólne działania mające na celu doprowadzenia do kontynuacji przez Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp z o o sprzedaży mieszkań na preferencyjnych warunkach, tak jak to czyniono w latach 2015-2016”.

Sprawę doskonale opisał poseł Maciej Konieczny, który wziął w obronę mieszkańców. Przytaczamy jego interpelację, skierowaną do ministra Jacka Sasina, odpowiadającego za aktywa państwowe:

„W imieniu grupy mieszkańców bloków w Katowicach przy ulicy Kijowskiej 73a-73g i 73h-73m, 97a-97k oraz Kruczej 74-74c i 76-76e zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej możliwości wykupu mieszkań tamże.
Wskazane budynki są własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, a mieszkańcy oczekują możliwości wykupu mieszkań na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Na mocy ww. ustawy Katowicki Holding Węglowy w latach 2015-2016 sprzedał dotychczasowym najemcom lokale na tym samym osiedlu przy ul. Kruczej 80-80i, 82-82i oraz Kijowskiej 95a-95k, z których wyodrębniły się 2 wspólnoty mieszkaniowe. Lokale przy ulicach Kijowskiej 73a-73g i 73h-73m, 97a-97 oraz Kruczej 74-74c i 76-76e, mimo wielokrotnie składanych przez mieszkańców próśb, nie zostały im sprzedane.
Co więcej, Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, która od 2017 r. przejęła własność lokali po Katowickim Holdingu Węglowym SA w piśmie z 16 kwietnia 2019 roku, w odpowiedzi na pismo D. Ż. reprezentującej mieszkańców ww. bloków z 21 marca 2019 r., zaznacza, że sprzedaż ww. mieszkań nie jest przewidziana. Powód odmowy sprzedaży przedstawiony został niejasno, przede wszystkim jako nieopłacalny ekonomicznie dla spółki ze względu na przysługujące części mieszkańców bonifikaty, wynikające bezpośrednio z ustawy.

Jako dodatkową barierę wskazano nieregulowany status prawny działki przy ulicy Kijowskiej 97a-97k, uniemożliwiający sprzedaż mieszkań zlokalizowanych pod ww. adresem. Sytuacja ta nie wpływa w żaden sposób na sytuację mieszkań w budynkach przy ulicy Kijowskiej 73a-73g i 73h-73m oraz Kruczej 74-74c i 76-76e, których sprzedaż jest możliwa i oczekiwana przez mieszkańców.

Sytuacja ta jest niesprawiedliwa dla mieszkańców wskazanych budynków, którzy traktowani są nierówno w stosunku do innych byłych najemców, którym KHW – jako poprzednik ŚDSM- zdecydował się sprzedać zajmowane przez nich mieszkania wraz z przysługującymi im ustawowymi bonifikatami. Podejście ŚDSM łamie konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z apelem o umożliwienie natychmiastowej sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Kijowskiej 73a-73g i 73h-73m oraz Kruczej 74-74c i 76-76e w Katowicach oraz o wyjaśnienie statusu prawnego działki przy ulicy Kijowskiej 97a-97, tak, by również umożliwić sprzedaż mieszkań pod tym adresem”.

Minister Sasin odpowiedział (fragmenty):

„Zasoby wskazane w ww. planie liczą 180 nieruchomości gdzie przewiduje się zbycie ok. 1 600 mieszkań. Powyższy plan obejmuje wyłącznie te nieruchomości, które na dzień jego uchwalania były przygotowane do sprzedaży pod względem formalnoprawnym i geodezyjnym oraz dla których procedury sprzedaży zostały już uruchomione w latach 2002 – 2016 na podstawie wydanych uprzednio zgód organów korporacyjnych Spółki.

Z uwagi na niespełnienie powyższych warunków nieruchomości przy ul. Kijowskiej 73a-73f, 73g-73m, 97a-97k i ul. Kruczej 74-74e, 76-76e w Katowicach nie mogły zostać ujęte w ww. planie, pomimo dużego zainteresowania najemców nabyciem mieszkań w tej lokalizacji.
ŚDSM planuje sprzedaż mieszkań w budynkach przy ul. Kijowskiej 73a-73f, 73g-73m, 97a-97k
i ul. Kruczej 74-74e, 76-76e w Katowicach, w ramach kolejnego planu sprzedaży tj. po zakończeniu realizacji planu obecnie obowiązującego.

Co do stanu prawnego nieruchomości przy ul. Kijowskiej 97a – 97k Spółka poinformowała, że budynki te nie mogą być obecnie włączone do planu sprzedaży z uwagi nieuregulowany stan własnościowy części gruntu, gdzie występuje kilkunastu właścicieli: osoby prawne i fizyczne i ich spadkobiercy.

Na wniosek pełnomocnika części właścicieli – rodziny Rotkegel o wydanie nieruchomości został przerwany bieg zasiedzenia zawnioskowanego przez ŚDSM sp. z o.o. W toku pozostaje także postępowanie spadkowe rodziny Rotkegel.

Po zakończeniu ww. postępowań Spółka będzie mogła wystąpić z wnioskiem o nabycie gruntu w trybie art. 231 kc. Powyższe działania formalnoprawne są skomplikowane i czasochłonne”.

Na Facebooku mieszkańcy przekazują sobie wzory pism, które trzeba składać, w tym wniosek o zbycie lokalu mieszkalnego. W najbliższych dniach z ŚDSM ma nadejść stanowisko w sprawie interwencji podjętej przez posła. Taką deklarację kilka dni temu na piśmie złożył prezes Spółki.

Fot. Inicjatywa Mieszkańców os. Kokociniec.

***
Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

Komunikat redakcji Katowice Dziś.

Zmagamy się z epidemią. To szczególna sytuacja. Zapraszamy do zamieszczania postów w grupie Katowice Dziś, które pomogą wam przetrwać ten trudny czas. Więcej dowiesz się z komunikatu w grupie.

Osobisty tłumacz i nauczyciel języków obcych. Od razu tłumaczy rozmowę mówiąc i pisząc jednocześnie.