Usterki usuwane na bieżąco

Usterki usuwane na bieżąco

25 listopada 2017 0 przez administrator

Projekt może być rozbieżny z wykonaniem. A urząd nie widzi problemu. Nawet, jeśli w efekcie doszło do fuszerki, ponieważ „usterki usuwane są na bieżąco”.

To sytuacja nader interesująca. Odkryliśmy, że w projekcie odbudowy parku Ludowego w Bytomiu przewidziano, że alejki parkowe mogą być rozmywane przez deszcze.

Dlatego w tymże projekcie zapisano, że w miejscach szczególnie narażonych na usterki spowodowane opadami atmosferycznymi, czy roztopami, powinny powstać przepusty. W projekcie mowa również o kanałach odwadniających.

Wiadomo nawet, jak miałyby one wyglądać. Na przykład korytka odwadniające powinny zostać wykonane z wyprofilowanych 3 kostek granitowych układanych na ławie z chudego betonu. Zaś przepusty powinny być wykonane z 4 kostek granitu, odpowiednio profilowanych oraz również ułożonych na ławie z chudego betonu.

Niczego takiego nie wykonano. W całym parku nie ma wspomnianych przepustów czy korytek. A niedawno wykonane alejki się rozpływają.

Pierwsze pytania w tej sprawie zadaliśmy 2 lipca. Na odpowiedź czekaliśmy aż do 15 lipca. Zaprzeczono w niej, by w projekcie była mowa o jakich kanałach odwadniających – korytkach czy przepustach. Toteż wysłaliśmy fotokopię odpowiedniej strony dokumentacji projektowej.

Kopię tę wysłaliśmy 15 lipca. I znowu bardzo długo czekaliśmy na odpowiedź. Dopiero 28 lipca napisano nam, że: „w części rysunkowej projektant nie wykazał konieczności wykonania korytek odwadniających – nie wskazał miejsc ani technologii wykonania korytek odwadniających. Podobnie w kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono konieczności wykonywania takich prac”.

Dlatego prezydent Mariusz Wołosz i podlegli mu pracownicy uznali, że nie ma problemu. Jak z tego wynika, nie ma znaczenia, że w projekcie wyraźnie napisano, iż pewne elementy konstrukcyjne trzeba wykonać. Pominięto je i jest ok. Nawet jeśli ich brak powoduje szkody oraz zniszczenia.

Być może mylnie odczytujemy taką odpowiedź magistratu. Dlatego też 29 lipca skierowaliśmy do UM w Bytomiu kolejne pytania w tym następujące:

Czy doszło do nieprawidłowości związanych z wykonaniem alejek w parku Ludowym, czy nie?

Chcieliśmy też wiedzieć (jeśli do nieprawidłowości nie doszło):

Jeśli nie to czy te rozbieżności, były wyjaśniane a jeśli były wyjaśniane, to jakie były konkluzje i ostateczne decyzje?

I znowu było czekanie. 11 sierpnia nadeszła taka oto odpowiedź: „Opis projektu ma charakter ogólny i jego zapisy o ogólnym charakterze, jeżeli nie są uwzględnione w części rysunkowej i kosztorysowej, nie stanowią o rozbieżności”.

Dowiedzieliśmy się również, że w ramach gwarancji usterki są usuwane na bieżąco. Poniżej nasza korespondencja na temat parku Ludowego. Znajdziecie tam więcej poruszonych kwestii. Naszym zdaniem ważnych – chodzi przecież o publiczne pieniądze.

Korespondencja:
2 lipca. My.

Proszę o stanowisko w sprawie alejek w parku Ludowym, które się rozpłynęły.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

Czy służby miejskie odnotowały fakt zniszczenia/uszkodzenia alejek, a jeśli tak to kiedy?

Czy dokonano oceny, w jakim procencie i na jakiej powierzchni alejki zostały zniszczone, a jeśli tak to jaki jest ów procent i ta powierzchnia?

Czy park był ubezpieczony?

Kto dokonał odbioru prac?

Czy prawdą jest, że park, w tym alejki, były rewitalizowane w ub. roku według dokumentacji zawartej w BIP UM w Bytomiu (zamówienie – rok 2019), zaś odbiór nastąpił pod koniec 2019 r.?

Czy na etapie zlecania robót odstąpiono od zaprojektowanych kanałów ściekowych i przepustów? Jeśli tak to jaki dokument to potwierdza i kto podjął decyzję o odstąpieniu od projektu?

Jeśli nie to jaki jest powód odebrania prac niezgodnych z projektem?

Proszę o odpowiedź w trybie przewidzianym przez prawo – to jest niezwłocznie, czyli w dniu dzisiejszym. Pytania są tak sformułowane, że odpowiedzi bez większego trudu można przygotować jeszcze dzisiaj. Jeśli miałaby nastąpić zwłoka w ich przesłaniu, proszę o kontakt i informację, kiedy je otrzymam.

***

15 lipca. Urząd.

19 czerwca pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu podczas inspekcji w Parku Ludowym odnotowali fakt zniszczenia alejek przez deszcz – sporządzili dokumentację opisową i fotograficzną. 1 lipca przedstawiciele MZDiM podczas wizji lokalnej spotkali się na terenie Parku Ludowego z przedstawicielami wykonawcy – firmy Eurotech sp. z o.o. Straty oszacowano na ok. 8,5 tys. zł – dotyczą one 250 mkw. alejek. Wszczęta została procedura reklamacyjna.
Park Ludowy jest objęty ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia mienia jednostki – MZDiM.
Park Ludowy został objęty rewitalizacją zgodnie z umową zawartą 12 sierpnia 2019 r. Odbiór prac nastąpił 26 listopada 2019 r. przez pracowników Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej.
Projekt rewitalizacji Parku Ludowego został przygotowany 2013 r. – wówczas w projekcie nie zostały ujęte kanały odwadniające i przepusty – wszystkie prace w specyfikacji przetargowej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

***

15 lipca. My.

Z przykrością i zaskoczeniem stwierdzam, że przygotowywana przez trzynaście dni odpowiedź stoi w sprzeczności z dokumentem, na który Państwo się powołujecie. Cytuję Państwa wypowiedź:

„Projekt rewitalizacji Parku Ludowego został przygotowany 2013 r. – wówczas w projekcie nie zostały ujęte kanały odwadniające i przepusty – wszystkie prace w specyfikacji przetargowej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową”.

Na dowód przesyłam fotokopię 11 strony Projektu Budowlano-Wykonawczego. Fotokopia w załączniku.

Proszę o odpowiedź:

Skąd ta rozbieżność pomiędzy przesłaną mi odpowiedzią a dokumentacją przetargu?

***

28 lipca. Urząd.

W projekcie budowlano-wykonawczym – w części rysunkowej projektant nie wykazał konieczności wykonania korytek odwadniających – nie wskazał miejsc ani technologii wykonania korytek odwadniających. Podobnie w kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono konieczności wykonywania takich prac. Pytania dotyczące zasadności zawarcia konkretnych zapisów w dokumentacji projektowej proszę kierować do wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie ze sztuką wykonywania robót budowlanych, wykonawca prac opierał się na załączniku rysunkowym oraz kosztorysie inwestorskim.

***

29 lipca. My.

Kieruję do Państwa ponowny apel o udzielanie mi rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi. Pragnę zaznaczyć, iż sugestia zawarta w odpowiedzi, bym to ja wyjaśniał rozbieżności w projekcie, to próba przerzucenia na mnie jako dziennikarza obowiązków spoczywających po stronie właściwych służb gminy Bytom i podległych jej jednostek. W związku z czym zmuszony jestem zapytać Pana Prezydenta:

Co zamierza w tej kwestii uczynić? (Chodzi o opisaną na końcu pisma kwestię braku reakcji na rozbieżność w dokumentacji).

W związku z udzieloną mi informacją proszę o odpowiedź na inne następujące pytania:

Kiedy ustalono, że w dokumentacji związanej z pracami w parku Ludowym są rozbieżności – czy było to po zadaniu przeze mnie pytań, czy przed?

Czy doszło do nieprawidłowości związanych z wykonaniem alejek w parku Ludowym, czy nie?

Jeśli tak to na jakim etapie (projektowania czy realizacji projektu)?

Jeśli nie to czy te rozbieżności, o których Pani pisze, były wyjaśniane a jeśli były wyjaśniane, to jakie były konkluzje i ostateczne decyzje?

Szanowny Panie Prezydencie. Szanowna Pani Rzecznik. Nie rozumiem, jak można udzielić mi odpowiedzi tego rodzaju jak ta, która została mi przesłana. Nie jest to wyjaśnienie problemu. Nie chciałbym, by kolejna odpowiedź wymuszała zadawanie kolejnych pytań. Moje pytania zmierzają do tego, by ustalić czy przy odbudowie i przebudowie parku Ludowego doszło do nieprawidłowości, czy nie. Nie zaś o tego, która kartka w dokumentacji projektu zawiera to i owo, a która nie zawiera. Wydaje się to jasne i oczywiste dla każdego, kto zajmuje się pracą dziennikarską i zajmuje obsługa dziennikarską. Proszę po raz kolejny o pomoc w wykonywaniu obowiązków dziennikarskich i nie odsyłać mnie do wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pani wyjaśnienia każą zadać pytanie o to, czy ktokolwiek w gminie Bytom i jednostkach jej podległych panuje i odpowiada za realizację tego typu usług na rzecz miasta, jak te, które są przedmiotem naszego zainteresowania. Jeszcze raz apeluję o pomoc w wykonywaniu obowiązków dziennikarskich, o których mówi Ustawa Prawo Prasowe.

Szanowni Państwo. Pytania dotyczące przecież konkretnego problemu, zostały skierowane do Państwa 2 lipca. Jest 29 lipca, a ja nadal nie otrzymałem od Państwa wyczerpujących wyjaśnień czy to, że park Ludowy został wykonany niezgodnie z projektem to jest jakiś problem, czy nie jest.

Wysoce utrudnione zostało wykonywanie przeze mnie obowiązków dziennikarskich i jak do tej pory uniemożliwiona została publikacja na temat stanowiska władz miasta odnośnie tej kwestii. Tego stanowiska nadal nie mam, natomiast mam brnięcie w szczegóły, które choć ważne, przecież nie są kluczowe.

Proszę o odpowiedzi na moje pytania bez zbędnej zwłoki. Jeśli nie otrzymam odpowiedzi w dniu jutrzejszym, proszę o zakreślenie terminu ich przesłania – jeszcze dzisiaj.

***

11 sierpnia. Urząd.

Przekazuję odpowiedzi na pytania zadane drogą mailową w dniu 29 lipca:

W związku z tym, że jest to projekt budowlano – wykonawczy nie przewiduje się jego uzupełnienia. Opis projektu ma charakter ogólny i jego zapisy o ogólnym charakterze, jeżeli nie są uwzględnione w części rysunkowej i kosztorysowej, nie stanowią o rozbieżności.

W projekcie budowlano-wykonawczym – w części rysunkowej projektant nie wykazał konieczności wykonania korytek odwadniających – nie wskazał miejsc ani technologii wykonania korytek odwadniających. Podobnie w kosztorysie inwestorskim nie uwzględniono konieczności wykonywania takich prac.

Nadmieniam, że w ramach gwarancji usterki usuwane są w Parku Ludowym na bieżąco, podobnie jak w przypadku innych inwestycji w naszym mieście objętych gwarancją.